Mariestads Golfklubb

Vårmöte/Årsmöte

2017-03-09

Kallelse/Inbjudan till Vårmöte(årsmöte) för Mariestads GK

Torsdag 30 mars kl. 19.00 Sandvikens Bistrot

1 Mötets öppnande.

2 Fastställande av röstlängd för mötet.

3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4 Fastställande av föredragningslista.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11 Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.

12 Fastställande av Styrelsens verksamhetsplan med utbyggnad av personallokal/verkstad och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

13 Val av styrelsesuppleant på 1 år (fyllnadsval).

14 Val av revisorssuppleant på 1 år.

15 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

  • Motion: Greenfeesamarbete med Töreboda GK

 

16 Övriga frågor. (Information och diskussion)

  • Styrelsen informerar.

 

17 Mötet avslutas