Mariestads Golfklubb

Vårmöte / Årsmöte

2012-03-05

Måndag 5 mars kl 19.00 Golfrestaurangen håller Mariestads GK sitt årsmöte.

 

Ärende vid årsmötet:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,
som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt
disposition av överskott/underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av årsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsåret.
12. Val av valberedning: En ledamot i valberedningen för en tid av ett år.
13. Behandling av inkomna motioner
14. Övriga frågor (information och diskussion)M

 

Övrig info till årsmötet finns att hämta kansliet.