Mariestads Golfklubb

Kallelse/Inbjudan till Valmöte

2012-10-29

Välkommen till Mariestads Golfklubbs VALMÖTE
Måndagen den 5 november kl 19.00 i Golfrestaurangen.
 


VALMÖTE MARIESTADS GOLFKLUBB
5 november 2012

FÖREDRAGNINGSLISTA

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6 Val av:
a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.

b) Två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

c) Två ersättare i styrelsen för en tid av ett år med fastställd turordning.

d) Två revisorer jämte ersättare för en tid av ett år.
I detta val får styrelseledamöter ej delta.

e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande.

f) Ombud till VGF-möte

7 Övriga frågor

8 Avslutning årsmöte


VALBEREDNINGENS FÖRSLAG:

Ordförande Ulf Forsmark Omval 1 år

Styrelseledamöter:
Anders Collberg Sittande
Anders von Zweigbergk Sittande
Carina Löfström Sittande
Sören Johansson Nyval 2 år
Päivi Rosenberg Nyval 2 år

Suppleanter:
Niklas Ahl Nyval 1 år
Åke Brandberg Nyval 1 år

Valberedningen gm. Annica Hållerud-Forsmark
 

Nedanstående mail har också inkommit till valberedningen, vilket gör att det kommer att bli sluten omröstning på valmötet

"Vi anmäler härmed vårt intresse av att nomineras som ORDINARIE styrelseledamöter på nästa valmöte i Mariestads Golfklubb.

Mariestad den 10 oktober 2012

Lasse Bengtsson & Sten Rittfeldt"