Mariestads Golfklubb

Kallelse/inbjudan till Mariestads Golfklubbs

2017-10-31

Höstmöte

Måndag 13 november 2017 KL 19.00

Plats: Vadsbogymnasiet sal K5

Ärenden vid mötet:

1                    Mötet öppnas

2                    Fastställande av röstlängd för mötet.
3                    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4                    Fastställande av föredragningslista.

5                    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6                    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

                      Val av:

7a                  Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
7b                  Två övriga ledamöter för en tid av två år (ojämna årtal).                       

                 1 övriga ledamot för en tid av 1 år(fyllnadsval)

7c                  Två ersättare i styrelsen för en tid av ett år med fastställd turordning.

7d                  Två revisorer jämte ersättare för en tid av ett år. I detta val får styrelseledamöter ej delta.

7e                  Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande.

7f                   Ombud till VGF-möte.

8                    Övriga frågor (Information och diskussion)

9                    Mötet avslutas