Mariestads Golfklubb

Golfbilar

Golfbil finns att hyra för handikappade/skadade spelare.

Bokning av golfbil görs i samband med tidsbeställning
eller tävlingsanmälan tel 0501-17383.

Avgift med läkarintyg 250 kr (MdGK medlem 150 kr) 18 hål
Avgift utan läkarintyg 450 kr 18 hål (MdGK medlem 250 kr)
 

Regler för uthyrning av golfbil:

§ 1. VILLKOR FÖR ATT HYRA OCH FRAMFÖRA GOLFBIL
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2. FORDONETS BRUKANDE
Körning är endast tillåten : fairway, semiruff och ruff, samt transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

§ 3. KRAV FRAMFÖRANDE
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier anläggningen.

§ 4. ÅTGÄRDER VID SKADA ELLER FEL
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.

§ 5. UTHYRARENS ANSVAR VID DRIFTSTOPP ELLER SKADA
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6. BEGRÄNSNINGAR AV SKADA
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7. ÅTERLÄMNANDE
Efter avslutat spel ska bilen parkeras därför avsedd plats, samt tömmas av hyresmannen och nycklar återlämnas till uthyraren samt om uttalats, sätta bilen laddning.

SÄRSKILDA VILLKOR:
Max 2 passagerare inkl. förare per bil. Person med fyskiskt handikapp har förtur för användning av golfbil.

Styrelsen

Mariestads GK