Mariestads Golfklubb

Vårmöte 180321

2018-02-28

                                                                                                              

Kallelse/Inbjudan till 2018 års Vårmöte för Mariestads Golfklubb

Onsdagen 21/3 kl. 19.00 Församlingshemmet Nygatan 23.

1 Mötets öppnande.

2 Fastställande av röstlängd för mötet.

3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4 Fastställande av föredragningslista.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret samt finansiering av personallokal.

8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11 Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.

12 Fastställande av Styrelsens verksamhetsplan med medlemsavgifter och andra avgifter. Budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt finansiering för utbyggnad av hål 13.

13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.                    

Motion med anledning av styrelsens beslut om förändring av Shop-, Driving Range- och PRO- verksamheten från L. Bengtsson, B. Johansson, G. Elvin och I. Johansson.

14 Övriga frågor. (Information och diskussion)

14a Information om eventuell markförsäljning för byggnation av bostäder bredvid hål 8.

14b Information om ombyggnad av hål 13.

14c Information om Mariehusakademin.

14d Information om resultatet av klubbenkät 2016–2017.

15 Mötet avslutas.