Mariestads Golfklubb

Valmöte 2015-11-02

2015-10-12

Kallelse till Mariestad Golfklubbs Höstårsmöte/Valmöte

 

Måndagen den 2 november kl 19:00
Plats: Golfrestaurangen


1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.

6 Val av:
a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
b) Två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
     En övrig ledamot i styrelsen för en tid av ett år (fyllnadsval)
c) Två ersättare i styrelsen för en tid av ett år med fastställd turordning.
d) Två revisorer jämte ersättare för en tid av ett år. I detta val får styrelseledamöter ej delta.
e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande.
f) Ombud till VGF-möte

7 Övriga frågor (Information och diskussion)

Bl.a. Divisionsspel och Seriespel (hur vill vi ha det? Ska vi ha ett elitlag? Hur får vi fler att deltaga i Seriespelet?)

Vi bjuder på fika!
 

Valberedningens förslag:

Omval ordförande Mariestads GK tid 1 år: Ulf Forsmark
Omval styrelseledamot Mariestads GK 2 år: Lars Ahlström
Nyval styrelseledamot Mariestads GK 2 år: Olle Ahlin och Elisabeth Ekblom
Nyval suppleantt Mariestads GK 1 år: Inga Danielsson + en vakant

Följande styrelseledamöter Mariestads GK har ett år kvar: Åke Brandberg och
Leif Svensson
Nyval av två ledamöter till valberedningen Mariestads GK 1 år
Omval revisorer Mariestads GK 1 år: Lena Tilstam och Ebbe Hermansson