Mariestads Golfklubb

Kallelse till Vårmöte i Mariestads Golfklubb den 20 mars kl. 19.00 Plats: Vadsbogymnasiet, sal K5

2019-02-27

1                           Mötets öppnande.

2                           Fastställande av röstlängd för mötet.

3                           Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

4                           Fastställande av föredragningslista.

5                           Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6                           Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera

                             mötesprotokollet.

7                           Val av två revisorer jämte ersättare för en tid av ett år.

8a                        Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

8b                        Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhets- och

                            räkenskapsåret.

9                           Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och

                            räkenskapsåret.

10                        Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med

                            balansräkningen.

11                        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

12                        Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.

13                        Fastställande av styrelsens verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och

                            räkenskapsåret.

14                        Behandling av styrelsens förslag att sälja mark till Mariehus för bostadsbebyggelse

15                        Övriga frågor, information och diskussion.

15a                      Organisationsschema

15b                      Ny hemsida och ny logotype/klubbemblem

15c                      Sammanställning av medlemsundersökning

15d                      Klubbdag med invigning av shopen

15e                      Information och enkätundersökning från Mariehus om bostadsbebyggelse

15f                       Avtackningar

16                        Mötet avslutas