Mariestads Golfklubb

Kallelse till Höstmöte/Valmöte i Mariestads Golfklubb

2018-10-31

Höstmöte/Valmöte i Mariestads Golfklubb

När: Torsdagen den 22 november kl. 19.00

Plats: Vadsbogymnasiet, sal K5

Välkomna

 

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera

mötesprotokollet.

7. Val av:

a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.

b) Tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år (jämna årtal).

c) Två ersättare i styrelsen för en tid av ett år med fastställd turordning.

d) Två revisorer jämte ersättare för en tid av ett år. I detta val får styrelseledamöter ej delta.

e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande.

f) Ombud till VGF-möte.

8. Information/presentation av ny Tränare m.m.

9. Övriga frågor (Information och diskussion).

10. Mötet avslutas.