Mariestads Golfklubb

Inbjudan till Mariestads Golfklubbs Vårmöte!

2014-03-03

Kallelse / Inbjudan till Mariestads Golfklubbs

Vårmöte

Måndag 24 mars 2014 Kl 19:00
Restaurangen golfklubben

Ärenden vid årsmötet:

1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastställande av föredragningslista.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
6a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter och medlemslån.
11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och
räkenskapsåret.
12 Fyllnadsval av 2 ersättare i styrelsen för en tid av 1 år och med fastställd turordning
13 Val av revisor
14 Val av 2 ledamöter till valberedningen. Redan vald: Peter Andersson
15 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16 Övriga frågor. (Information och diskussion)

Övrig information till årsmötet finns att hämta på kansliet fr.o.m. måndag 17 mars.